ประวัติความเป็นมา

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ในอดีตเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอม แต่หลังจากที่อาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจไป ดินแดนแห่งนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ผ่านมาจนกระทั่งสมัยกรุงธนบุรี ท้าวคำผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์) ท้าวทิศพรหม และท้าวก่้า บุตรพระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากเวียงจันทน์ มาที่ เมืองอุบลราชธานี ที่สมัยนั้นยังเป็นเพียงชุมชนที่กลุ่มชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเท่านั้นค่ะ